Cíl akce

Hrušovanský májový běh bude plný barev a dobré nálady. Nově se můžete těšit na tři trasy, profesionální měření času, prvním místům náleží za výkon unikátní pamětní medaile, které jsou vyrobeny z 300 let starého trámu hrušovanského zámku a spoustu dalších cen a sportovní zábavy. 

Tradiční cíle našich běžců jsou pořádně se vybarvit a užít si závod. Letos k nim poprvé přibude také snaha zaběhnout co nejlepší výsledek. Stále však platí, že vítězem bude každý, kdo se pobaví. Úkolem diváků bude nanést na běžce co nejvíce barev.


Základní informace

Datum: 21.5.2022

Čas:

  • příprava, sportovní aktivity od 14:00 hod.
  • rozcvička 14:30 hod.
  • start běhu 15:00 hod.
  • zakončení běhu 17:00 hod.

Místo: Sportovní hala, Hrušovany nad Jevišovkou

Přihlášení před závodem

Pro přihlášení, prosím, využijte formulář na stránkách ZDEPřihlašování bude otevřeno do 20.05.2022. Startovné je ve výši 150 Kč/osobu, platba probíhá přes bránu PrimaRun. Maximální počet předem registrovaných závodníků je 50 osobPokud budete chtít speciální tričko hrušovanského májového běhu, je třeba přihlásit se nejpozději do 15.05.2022 (včetně). V případě, že se přihlásíte později, výrobu speciálního trička nebude možné zabezpečit.

Zúčastnit se mohou i ti z vás, kteří se nepřihlásí dopředu, ale až na místě.
V takovém případě ale nebudete zařazeni mezi účastníky, kterým je měřen čas a kteří soutěží o ceny. Poběžíte tedy pro váš dobrý pocit. Start této skupiny bude oddělen od startu předem registrovaných. Čas startu bude oznámen přímo na akci.

Trasy

Pohodová trasa - trasa má 450 m a probíhá na atletickém hřišti, je určena pro nejméně zkušené běžce, kteří chtějí mít dobrý pocit ze svého prvního dokončeného běžeckého závodu. Závodníkům, kteří se přihlásí na tuto trasu nebude měřen čas. Upozornění: v prostorách atletického hřiště se nesmí používat barva na běh a vše musí probíhat v souladu s aktuálním provozním řádem.

Tradiční trasa - trasa má 4 km a vede městem. Je určena pro běžce, kteří chtějí změřit své síly s ostatními. Účastníci s nejlepšími časy budou odměněni speciálními dary.

Májová trasa - trasa má 10 km a vede městem a polními cestami. Je určena pro zkušené běžce, kteří chtějí změřit své síly s ostatními. Účastníci s nejlepšími časy budou odměněni speciálními dary.

Účastníci

Startovat v Hrušovanském májovém běhu může každý zájemce. Zúčastnit se mohou i děti, ovšem mladší než desetileté musí běžet v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně přebírá odpovědnost. V průběhu akce se budou házet práškové barvy, které – byť jsou zdravotně nezávadné a vypratelné – mohou malým dětem působit problémy a z kočárků či potahů nosítek, sedaček apod. nemusí jít vždy zcela vyčistit. Prosíme rodiče o soudnost, ohleduplnost a opatrnost!

Ceny

Výkony na tradiční a májové trase budou hodnoceny v maximálně pěti věkových kategoriích. Kategorie budou zveřejněny v den konání závodu.

První místo

Pamětní medaile vyrobena z 300 let starého trámu hrušovanského zámku. Medaile nechal vyrobit Spolek pro hrušovanský zámek

Chystáme také další odměny.

Prodej startovních balíčků

Před startem běhu od 14:00 hodin do 15:00 hodin bude možné u sportovní haly zakoupit startovní balíček - ochranné brýle a balíček s barvou. Každý účastník se tedy může vydat na trať s celou škálou barev a se zásobou na průběžné „vybarvování“, jakou uzná za vhodné.

Barvy

Používání barevných prášků „holi“ má svůj původ na tradičním indickém „Holi festivalu” každoročně konaném na počátku jara. Jedná se o jeden z nejstarších a zároveň nejbarevnějších festivalů, jehož součástí je kromě oslav a tance také vrhání barevného prášku. Tato vrhací tradice se během let rozšířila do celého světa. Nejvíce se tyto barvy v současnosti využívají na hudebních festivalech, ale stále oblíbenější jsou i zábavné barevné běhy, prášky se hojně využívají také v reklamě, při fotografování a na nejrůznějších společenských akcích zejména v letních měsících.

Barevný festivalový prášek se vyrábí z přírodních materiálů a je také v přírodě plně rozložitelný. Splňuje všechna nařízení na složení a výrobu práškových barev, která garantují jeho bezpečné použití.

Házení barev, nástrahy

Na trati bude několik míst, kde budou na běžce házeny barvy, nikdo z nich tedy barevnému prášku neunikne. 

Upozornění a další informace

Akce se nemohou aktivně zúčastnit psi. I majitele pejsků, kteří se se svými mazlíčky přijdou na akci podívat, by je měli pečlivě hlídat. Běh není možné absolvovat na kolech, koloběžkách ani jiných kolových zařízeních. 

Účastníci i diváci, kteří budou házet práškové barvy, by měli být opatrní a ohleduplní vůči dění mimo běžecký peloton a při aplikaci barev dávat pozor na ostatní diváky, auta a budovy. Barvy jsou sice zdravotně nezávadné, v přírodě rozložitelné a vypratelné, ovšem ne ze všech materiálů a povrchů je bude možné stoprocentně vyčistit. Na druhou stranu i návštěvníci, kteří se nezúčastní aktivně barevných hrátek musí počítat s tím, že by se práškovými barvami mohli trochu umazat.

Startujícím doporučujeme, aby si s sebou nebrali cennosti a drahé sportovní vybavení, vzhledem k nástrahám, které je na trati čekají. 

Podmínky, pravidla, organizační a bezpečnostní pokyny

Pořadatelé si vyhrazují právo změnit program nebo v případě velmi nepříznivých především bezpečnostních podmínek akci zrušit. V takových případech není jejich povinností odškodnit účastníky. Organizátor není odpovědný za škody, které nejsou zaviněny zanedbáním z jeho strany, není odpovědný za případné zdravotní problémy účastníků při závodě. Je na každém z přihlášených, aby sám posoudil svůj zdravotní stav, případně schopnost absolvovat běh.

Svou účastí na akci vyslovuje účastník běhu souhlas s pořizováním a použitím fotografií a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků a jejich konání v průběhu závodu nebo v rámci doprovodného programu. Materiály mohou být použity k vlastní propagaci organizátora akce a případných dalších ročníků, a to bez nároku účastníků na honorář. Účastník má právo na výmaz jeho osobních údajů.

Vybarveného běhu se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba bez omezení věku. Osoby mladší 10 let se mohou zúčastnit akce pouze za doprovodu svých zákonných zástupců nebo jimi určených účastníků starších 18 let. Osoby od 10 do 18 let musí mít ke své účasti na akci souhlas zákonného zástupce. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora akce, ten má právo vyloučit jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků.

Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let nebo má souhlas svého zákonného zástupce nebo se akce účastní v doprovodu svého zákonného zástupce. Je si vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na akci, která se kona na méně frekventovaných trasách za provozu a účastní se jí dobrovolně. Zavazuje se, že bude dodržovat tyto podmínky: nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků, potvrzuje, že se bude řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen ji absolvovat, že má na dobu konání akce uzavřeno zdravotní pojištění a účastní se běhu na vlastní riziko.

Každý závodník svou registrací potvrzuje, že si přečetl informace poskytnuté organizátorem a souhlasí s nimi.